Έλεγχος νομιμότητας κτηρίων

Μετά την ανάληψη από εμάς όλων των απαραίτητων μελετών και αρχιτεκτονικών σχεδίων από την αντίστοιχη υπηρεσία δόμησης , ελέγχουμε την νομιμότητα της ιδιοκτησίας σας για την διενέργεια οποιασδήποτε δικαιοπραξίας.