Οικοδομικές άδειες

1. Άδειες Δόμησης
Στις άδειες δόμησης περιλαμβάνονται οι άδειες για ανέγερση και επισκευή κτηρίων, για την κατεδάφιση κατασκευών, για αλλαγή χρήσης, για προσθήκες κτηρίων, για νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, για διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου κ.ά.. Ανάλογα την περίπτωση απαιτούνται και διαφορετικά δικαιολογητικά. Τα σύνηθη όμως είναι η τοπογραφική μελέτη, η αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτες στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών, θερμομόνωσης και διάφορες εγκρίσεις κατά περίπτωση.

2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας περιλαμβάνει εργασίες όπως, εσωτερικές διαρρυθμίσεις που δεν τροποποιούν τον φέροντα οργανισμό, περιφράξεις, εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών, δοκιμαστικές τομές εδάφους, κ.ά.. Επίσης ανάλογα την περίπτωση απαιτούνται και διαφορετικά δικαιολογητικά. Τα σύνηθη και εδώ είναι τοπογραφική μελέτη, αρχιτεκτονική μελέτη ή αποτύπωση, τεχνική έκθεση μηχανικού, διάφορα δικαιολογητικά και εγκρίσεις ανάλογα την περίπτωση.